Jak dostat firmu na burzu cenných papírů

Říká vám něco zkratka IPO? V takovém případě už asi tento článek potřebovat nebudete. No pro všechny, kdo se rozhodnou dostat svou společnost na burzu jsou to nejdůležitější tři písmena.

Tři slova: Initial Public Offering

Poučky říkají, že IPO je první veřejná nabídka akcií vaší společnosti. IPO je v podstatě proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Důvodů, proč společnosti chtějí realizovat IPO, je několik, mezi nejvýznamnější však patří potřeba navýšit kapitál společnosti, tedy získat dodatečné finanční zdroje.

Peníze z akci vs. firemní úvěr

Tak jak jsme zmínili výše, největší motivací firem pro vstup na burzu cenných papírů je navýšení finančních zdrojů. Pokud totiž nemáte investora, ale máte super obchodní nápad, vstup na burzu vám může pomoci.

Menší firma s ročním obratem pár desítek tisíc eur asi není úplně vhodný kandidát na vstup na burzu. Nikdo ale netvrdí, že se tam jednou nemůže ocitnout. Právě společnost, která dokáže zužitkovat své know-how a posilovat svoji pozici na trhu i bez obrovských investic, může být ideální kandidát na vstup na burzu s cennými papíry.

Naopak pro další růst firmy odborníci doporučují zejména prodat část firmy na burze. Je to mnohem výhodnější, než například vzít úvěr v bance. Kapitál, který získáte emisí akci totiž můžete využít na cokoli spojené s růstem firmy, naopak při bankovním úvěru se musíte držet striktních pravidel.

Investor, který koupil vaše akcie nemůže požadovat vrácení svých peněz, pokud se vám nebude dařit, jednoduše klesne hodnota vašich akcií. To se s penězi od banky nedá ani porovnat.

Výhody a nevýhody vstupu na burzu cenných papírů

Pokud se společnost rozhodne vstoupit na burzu, bude to pro ni znamenat i určitou formu prestiže a publicity. To se může velmi příznivě odrazit na vašem dobrém jménu a celkové důvěryhodnosti.

Vstupem na trh se společnost stává veřejně obchodovatelnou. Na druhé straně je to nepříjemná zpráva pro vedení firmy, které bude od chvíle vstupu na trh pečlivě sledováno. Svá rozhodnutí budou muset zdůvodňovat investorům. Podle pravidel burzy bude muset firma informovat o svém chodu – všechno totiž může ovlivňovat její hodnotu. Čím více informací poskytnete, tím větší důvěru investorů si získáte.

Ani to vám ovšem někdy nemusí stačit. Stačí, že nálada na trzích je v důsledku nějaké krize negativní a vaše akcie poputují dolů spolu s ostatními. To ovšem platí i naopak.

Jak vstoupit na burzu

Na vstup na burzu budete potřebovat plán. Budete muset mít jasně stanovenou strategii společnosti, transparentní organizační strukturu a vlastnické poměry, které budou pro investory zajímavé a které budou zároveň konkurenceschopné. Společnost by měla být schopna generovat zisky a musí disponovat dobrou platební bilancí.

Celková příprava na vstup na burzu trvá několik měsíců. Musíte být totiž připraveni odkrýt celou svoji strukturu a umět dát odpověď na jakoukoli otázku investora.

Náklady na emisi akcií včetně jejich uvedení na trh dosahují několika procent z objemu emise. Nejpodstatnější část poplatku tvoří poplatek manažerovi emise, další nedílnou součástí jsou výdaje na právní poradce. Potom jsou zde v případě vstupu na bratislavskou burzu poplatky, tyto však představují jen zanedbatelnou část nákladů.

Prospekt cenných papírů

Abyste mohli nabídnout své akcie k obchodování, budete muset připravit tvz. prospekt cenného papíru.

Dokument, který je součástí emise cenného papíru. U cenných papírů platí pravidlo, že pokud je jakýkoli cenný papír (dluhopis, akcie) veřejně nabízený investorem, musí být zveřejněn prospekt schválen příslušným orgánem (v ČR schválen NBS).

Prospekt poskytuje investorovi informace o emitentovi cenného papíru, na jejichž základě se investor rozhodne, zda cenný papír koupí či nikoli. Emitent musí v prospektu zveřejnit všechny relevantní informace. V zemích, kde se prospekt nezveřejňuje, se nesmí cenné papíry veřejně nabízet. To je také důvod, proč je v každé emisi cenných papírů uvedeno, pro které země je určena a kde se nesmí veřejně nabízet.

Cryptocurrency Bitcoin and financial banking market with a growing virtual currency

Následuje bookbuilding

V procesu nazvaném „bookbuildingu“ zasílají investoři nákupní příkazy, z nichž manažer emise po zpracování určí emisní kurz a objem emise. Na základě veřejné nabídky proběhne úpis. zápisem do listiny upisovatelů. Posledním z kroků je přijetí cenného papíru na trh. Na základě žádosti firmy o něm rozhoduje burza.

Slovenské a české firmy na burze? Hodně jich není

Svou burzu cenných papírů sice má i Bratislava, Praha, ale lokálních firem je tam jako šafránu.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram