Chcete podnikat formou s.r.o.? 5 věcí, které je třeba si ujasnit předem

  1. Obchodní jméno nemůže být libovolné

Obchodní jméno se musí skládat z tzv. kmene a dodatku. Kmen tvoří charakteristické pojmenování společnosti, které by měl vymyslet nebo alespoň schválit zakladatel společnosti. Je třeba jej zvolit tak, aby název vaší firmy nebyl zaměnitelný s obchodním jménem jiného podnikatele a nevzbuzoval o společnosti či předmětu vašeho podnikání klamavou představu. K odlišení například nestačí, pokud podnikáte v jiné právní formě.

Příklad na obchodní jméno s.r.o.
Pokud existuje akciová společnost „IJKL a.s.“, nebude přípustné, aby byl váš název „IJKL spol. s r.o.“

Dodatek obchodního jména společnosti s ručením omezením může být jen označením její právní formy; i tady ale máte na výběr. Buď zvolíte celé pojmenování právní formy v podobě „společnost s ručením omezeným“ nebo se spokojíte se zkratkami, které mohou znít „spol. s r.o.“ nebo jen „s.r.o.“.

Porušení pravidel při tvorbě obchodního jména může zhatit vyhovění návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Průchodnost vámi vymyšleného jména můžete zkontrolovat tak, že si jej na stránkách obchodního rejstříku zadáte do vyhledávacího formuláře (a případně prověříte také podobně znějící názvy). Pokud zjistíte, že v obchodním rejstříku společnosti s podobnými či dokonce stejnými jmény již figurují, je jistější název obohatit. přidáním kombinace čísel či náhodných písmen, případně dalších slov.

  1. Sídlo: od 1. 10. 2020 souhlas vlastníka s ověřeným podpisem

Adresa sídla se nemusí fakticky shodovat s místem, kde reálně podnikáte. Při rozhodování o sídle proto volte takovou adresu, kde je pro vás nejsnazší přebírat poštu. Při zápisu společnosti do obchodního rejstříku je třeba soudu předložit doklad o tom, že nemovitost, ve které se sídlo nachází, vlastníte nebo k ní máte užívací právo (např. výpis z listu vlastnictví nebo nájemní smlouvu). Postačí však i předložení souhlasu vlastníka nemovitosti nebo její části s jejím zápisem jako sídla do obchodního rejstříku. Aktuálně postačí písemný souhlas bez úředně osvědčeného podpisu. Od 1. října letošního roku se situace změní – na toto je třeba myslet, pokud vlastníci nemovitosti žijí v zahraničí a tím pádem bude zajištění úředního ověření jejich podpisu komplikovanější.

  1. Předměty podnikání: Raději zvolte více

I když plánujete podnikat zejména v jedné oblasti, bývá vhodnější v návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku uvést více předmětů podnikání. Téměř vždy se vyplatí uvádět i koupi zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelem živnosti (velkoobchod), příp. zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu, výroby a služeb. Důvodem je snaha o ušetření zbytečné administrativní zátěže do budoucna. Při každém rozšíření předmětu podnikání je totiž třeba měnit společenskou smlouvu a tuto změnu následně řešit i na živnostenském úřadě a v obchodním rejstříku. Každá volná živnost navíc vás bude stát jen 5 EUR (a elektronické ohlášení prostřednictvím ústředního portálu veřejné správy je dokonce bezplatné). Pro inspiraci lze nahlédnout do seznamu doporučených volných živností, který naleznete například na stránkách Ministerstva vnitra.

  1. U více jednatelů dobře zvažte způsob jednání

Jednatel jako statutární orgán za společnost podepisuje smlouvy a zavazuje ji. Obchodní zákoník nestanovuje minimální ani maximální počet jednatelů. Z praktického hlediska bývá kvůli lepší zastupitelnosti výhodnější, má-li společnost několik jednatelů a tito mohou za společnost jednat každý samostatně. Jsou-li však jednatelé od společníků odlišní, bývá občas jistější nastavit způsob jednání tak, že jednatelé musí jednat společně.

Stock exchange market analysis, Man working with a laptop, monitoring app on screen, office desk background. Trade platform, forex trading. Binary option, candlestick chart.

V souvislosti s rozhodováním o způsobu řízení je třeba vědět, že se odlišuje od tzv. . omezení jednatelského oprávnění. Toto může spočívat například. v zákazu převzetí závazku od určité finanční hodnoty. Omezení je sice přípustné (zakotvením ve společenské smlouvě nebo rozhodnutím valné hromady) – vůči třetím osobám ale nebude účinné. Odpovědnost za jeho překročení tedy lze uplatňovat pouze ve vztahu ke jednateli, na platnost převzatého závazku ale nemá vliv.

  1. Co je třeba zvážit ohledně základního jmění a výše vkladů a jejich splacení

Každá společnost s ručením omezeným musí mít základní kapitál alespoň v hodnotě 5 000 EUR. Někdy však může vyšší hodnota základního kapitálu přinést výhodnější postavení při posuzování žádostí o poskytnutí úvěrů či různých finančních dotací.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram