Jak probíhá založení investiční společnosti?

Investiční společnost je specifickým typem společnosti. K čemu se využívá a jakým způsobem probíhá její založení?

Co je investiční společnost

Investiční společnost je právnickou osobou, která se neliší od jiného typu obchodních společností svou podstatou. Jejím hlavním cílem je totiž zisk.

Specifický je způsob, jímž se zisku snaží docílit. Předmětem jejího podnikání je kolektivní investování do investičních fondů. Tato společnost tedy působí ve funkci zakladatele a současně správce (obhospodařovatele) fondů.

O obhospodařování fondu, které zahrnuje péči o jeho jmění i řízení rizik se vždy stará způsobilá osoba. Tou může být jednak fond sám, ale právě i investiční společnost.

Tato společnost má fond spravovat výhradně v souladu se zájmy investorů. Postupovat má tak, aby s využitím zvolené investiční strategie dokázal maximalizovat zisk. Ten posléze realizuje na základě poplatků z objemu obhospodařovaného majetku

Jak se zakládá investiční společnost

Založení investiční společnosti je procesem poměrně komplikovaným. Zakladatelé především musejí doložit odborné znalosti a dostatek zkušeností v oblasti investování.

V rámci svého podnikatelského oprávnění musí tedy investiční společnost získat prioritně oprávnění k obhospodařování investičních fondů. Vyžadována je zejména důsledná příprava ve fázi podání žádosti o licenci ČNB, která je podkladem pro udělení tohoto oprávnění.

V Česku se tyto společnost zakládají většinou jako společnosti akciové s tím, že ve srovnání s klasickou akciovou společností je celý proces komplikovanější o množství podkladů deklarujících zejména organizační strukturu společnosti. Předložit je zároveň zapotřebí taktéž podrobný plán investiční činnosti.

Právní forma je rovněž zapsána v obchodním rejstříku. Jedná se o společnosti s oficiálním sídlem v ČR. Většinou se v praxi investiční společnosti zakládají jakožto dceřiné společnosti obchodních bank. 

Jak funguje investiční společnost

Investiční společnosti jsou na základě udělení licence od ČNB oprávněny vykonávat řadu činností. Jedna společnost je oprávněna obhospodařovat řadu fondů. Zároveň může získat oprávnění i k provádění dalších úkonů.

Zejména se jedná o právo provádět administraci investičních fondů a poskytovat investiční služby upravené v zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, zejména tzv. portfolio management, tedy obhospodařování majetku individuálního zákazníka.

Coby investiční nástroje může využívat investiční cenné papíry, cenné papíry kolektivního investování, nástroje peněžního trhu, nástroje umožňující přenos úvěrového rizika a různé druhy opcí, futures, swapů a forwardů.

V tuzemsku činnost této společnosti podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Činnost těchto společností podléhá také dozoru depozitáře a auditora.

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram